<address id="pbh17"></address>

  <address id="pbh17"><listing id="pbh17"><mark id="pbh17"></mark></listing></address>
  <address id="pbh17"><listing id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></listing></address>
  <sub id="pbh17"><dfn id="pbh17"></dfn></sub>

  <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></dfn></address>

   <sub id="pbh17"><var id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></var></sub>

   <address id="pbh17"><var id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></var></address>

    <address id="pbh17"><nobr id="pbh17"><progress id="pbh17"></progress></nobr></address>
    <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"></dfn></address>
    <address id="pbh17"><listing id="pbh17"></listing></address>
    <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"><mark id="pbh17"></mark></dfn></address>

     <form id="pbh17"></form>

     <sub id="pbh17"></sub>

     <thead id="pbh17"><delect id="pbh17"><output id="pbh17"></output></delect></thead>

      心郁郁之憂思兮,獨永嘆乎增傷。
      思蹇產之不釋兮,曼遭夜之方長。
      悲秋風之動容兮,何回極之浮浮。
      數惟蓀之多怒兮,傷余心之憂憂。
      愿搖起而橫奔兮,覽民尤以自鎮。
      結微情以陳詞兮,矯以遺夫美人。
      昔君與我誠言兮,曰黃昏以為期。
      羌中道而回畔兮,反既有此他志。
      憍吾以其美好兮,覽余以其修姱。
      與余言而不信兮,蓋為余而造怒。
      愿承閒而自察兮,心震悼而不敢。
      悲夷猶而冀進兮,心怛傷之憺憺。
      茲歷情以陳辭兮,蓀詳聾而不聞。
      固切人之不媚兮,眾果以我為患。
      初吾所陳之耿著兮,豈至今其庸亡?
      何獨樂斯之謇謇兮?
      愿蓀美之可光。
      望三王以為像兮,指彭咸以為儀。
      夫何極而不至兮,故遠聞而難虧。
      善不由外來兮,名不可以虛作。
      孰無施而有報兮,孰不實而有獲?
      少歌曰:與美人抽思兮,并日夜而無正。
      憍吾以其美好兮,敖朕辭而不聽。
      倡曰:有鳥自南兮,來集漢北。
      好姱佳麗兮,牉獨處此異域。
      惸煢獨而不群兮,又無良媒在其側。
      道卓遠而日忘兮,愿自申而不得。
      望北山而流涕兮,臨流水而太息。
      望孟夏之短夜兮,何晦明之若歲?
      惟郢路之遼遠兮,魂一夕而九逝。
      曾不知路之曲直兮,南指月與列星。
      愿徑逝而未得兮,魂識路之營營。
      何靈魂之信直兮,人之心不與吾心同!
      理弱而媒不通兮,尚不知余之從容。
      亂曰:長瀨湍流,溯江潭兮。
      狂顧南行,聊以娛心兮。
      軫石崴嵬,蹇吾愿兮。
      超回志度,行隱進兮。
      低徊夷猶,宿北姑兮。
      煩冤瞀容,實沛徂兮。
      愁嘆苦神,靈遙思兮。
      路遠處幽,又無行媒兮。
      道思作頌,聊以自救兮。
      憂心不遂,斯言誰告兮。

      心郁郁之憂思兮,獨永嘆乎增傷。
      思蹇產之不釋兮,曼遭夜之方長。
      悲秋風之動容兮,何回極之浮浮。
      數惟蓀之多怒兮,傷余心之憂憂。
      願搖起而橫奔兮,覽民尤以自鎮。
      結微情以陳詞兮,矯以遺夫美人。
      昔君與我誠言兮,曰黃昏以為期。
      羌中道而回畔兮,反既有此他誌。
      憍吾以其美好兮,覽余以其修姱。
      與余言而不信兮,蓋為余而造怒。
      願承閒而自察兮,心震悼而不敢。
      悲夷猶而冀進兮,心怛傷之憺憺。
      茲歷情以陳辭兮,蓀詳聾而不聞。
      固切人之不媚兮,眾果以我為患。
      初吾所陳之耿著兮,豈至今其庸亡?
      何獨樂斯之謇謇兮?
      願蓀美之可光。
      望三王以為像兮,指彭鹹以為儀。
      夫何極而不至兮,故遠聞而難虧。
      善不由外來兮,名不可以虛作。
      孰無施而有報兮,孰不實而有獲?
      少歌曰:與美人抽思兮,並日夜而無正。
      憍吾以其美好兮,敖朕辭而不聽。
      倡曰:有鳥自南兮,來集漢北。
      好姱佳麗兮,牉獨處此異域。
      惸煢獨而不群兮,又無良媒在其側。
      道卓遠而日忘兮,願自申而不得。
      望北山而流涕兮,臨流水而太息。
      望孟夏之短夜兮,何晦明之若歲?
      惟郢路之遼遠兮,魂一夕而九逝。
      曾不知路之曲直兮,南指月與列星。
      願徑逝而未得兮,魂識路之營營。
      何靈魂之信直兮,人之心不與吾心同!
      理弱而媒不通兮,尚不知余之從容。
      亂曰:長瀨湍流,溯江潭兮。
      狂顧南行,聊以娛心兮。
      軫石崴嵬,蹇吾願兮。
      超回誌度,行隱進兮。
      低徊夷猶,宿北姑兮。
      煩冤瞀容,實沛徂兮。
      愁嘆苦神,靈遙思兮。
      路遠處幽,又無行媒兮。
      道思作頌,聊以自救兮。
      憂心不遂,斯言誰告兮。

      xīn yù yù zhī yōu sī xī , dú yǒng tàn hū zēng shāng 。
      sī jiǎn chǎn zhī bù shì xī , màn zāo yè zhī fāng cháng 。
      bēi qiū fēng zhī dòng róng xī , hé huí jí zhī fú fú 。
      shù wéi sūn zhī duō nù xī , shāng yú xīn zhī yōu yōu 。
      yuàn yáo qǐ ér héng bēn xī , lǎn mín yóu yǐ zì zhèn 。
      jié wēi qíng yǐ chén cí xī , jiǎo yǐ yí fū měi rén 。
      xī jūn yǔ wǒ chéng yán xī , yuē huáng hūn yǐ wéi qī 。
      qiāng zhōng dào ér huí pàn xī , fǎn jì yǒu cǐ tā zhì 。
      jiāo wú yǐ qí měi hǎo xī , lǎn yú yǐ qí xiū kuā 。
      yǔ yú yán ér bù xìn xī , gài wéi yú ér zào nù 。
      yuàn chéng xián ér zì chá xī , xīn zhèn dào ér bù gǎn 。
      bēi yí yóu ér jì jìn xī , xīn dá shāng zhī dàn dàn 。
      zī lì qíng yǐ chén cí xī , sūn xiáng lóng ér bù wén 。
      gù qiē rén zhī bù mèi xī , zhòng guǒ yǐ wǒ wéi huàn 。
      chū wú suǒ chén zhī gěng zhù xī , qǐ zhì jīn qí yōng wáng ?
      hé dú lè sī zhī jiǎn jiǎn xī ?
      yuàn sūn měi zhī kě guāng 。
      wàng sān wáng yǐ wéi xiàng xī , zhǐ péng xián yǐ wéi yí 。
      fū hé jí ér bù zhì xī , gù yuǎn wén ér nán kuī 。
      shàn bù yóu wài lái xī , míng bù kě yǐ xū zuò 。
      shú wú shī ér yǒu bào xī , shú bù shí ér yǒu huò ?
      shǎo gē yuē : yǔ měi rén chōu sī xī , bìng rì yè ér wú zhèng 。
      jiāo wú yǐ qí měi hǎo xī , áo zhèn cí ér bù tīng 。
      chàng yuē : yǒu niǎo zì nán xī , lái jí hàn běi 。
      hǎo kuā jiā lì xī , pàn dú chǔ cǐ yì yù 。
      qióng qióng dú ér bù qún xī , yòu wú liáng méi zài qí cè 。
      dào zhuó yuǎn ér rì wàng xī , yuàn zì shēn ér bù dé 。
      wàng běi shān ér liú tì xī , lín liú shuǐ ér tài xī 。
      wàng mèng xià zhī duǎn yè xī , hé huì míng zhī ruò suì ?
      wéi yǐng lù zhī liáo yuǎn xī , hún yī xī ér jiǔ shì 。
      zēng bù zhī lù zhī qū zhí xī , nán zhǐ yuè yǔ liè xīng 。
      yuàn jìng shì ér wèi dé xī , hún shí lù zhī yíng yíng 。
      hé líng hún zhī xìn zhí xī , rén zhī xīn bù yǔ wú xīn tóng !
      lǐ ruò ér méi bù tōng xī , shàng bù zhī yú zhī cóng róng 。
      luàn yuē : cháng lài tuān liú , sù jiāng tán xī 。
      kuáng gù nán xíng , liáo yǐ yú xīn xī 。
      zhěn shí wǎi wéi , jiǎn wú yuàn xī 。
      chāo huí zhì dù , xíng yǐn jìn xī 。
      dī huái yí yóu , sù běi gū xī 。
      fán yuān mào róng , shí pèi cú xī 。
      chóu tàn kǔ shén , líng yáo sī xī 。
      lù yuǎn chǔ yōu , yòu wú xíng méi xī 。
      dào sī zuò sòng , liáo yǐ zì jiù xī 。
      yōu xīn bù suì , sī yán shuí gào xī 。

      鑒賞

      (小提示:如果您想查詢《抽思》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

      共1條評論(發表您的評論):

      劉祖榮 2014-09-21 10:29

      劉祖榮: 楚辭今譯
      < 抽 思 >

      我因憂思而 鬱悶苦惱
      獨自嘆息,傷痛不已
      思緒凌亂無法開解
      漫漫長夜 更是倍添愁懷

      呼嘯的秋風啊 草木蕭瑟荒涼
      為何四季之輪迴 如此巨大?
      我細想您 喜怒無常的容顏
      如針刺 使我疼痛難忍

      原想起身撒手而遠遁
      但飽覽民間疾苦,又自知責無旁貸
      所以總結一些情況,匯集成章
      希望送給君上,盼您矯正

      昔日,君王下朝前對我說:
      “黃昏飯後 再來我這裡聚談。 ”
      如今,常常中途離朝
      玩弄其它志趣

      並自以為是 向我炫耀
      在我面前誇誇其談 它們的美好
      將我的諫言 視為耳邊風
      且無故 便對我發怒

      本想待您 靜下心來再稟告
      可我已受驚嚇,忐忑不安
      心有餘悸而不敢貿然
      創傷之大 何其深廣呀!

      我只是把親身體驗 仔細陳述
      您偏置若罔聞
      正直之人不會媚悅
      小人們卻因此 視我為禍患

      誠如我 一直的忠心耿耿
      難道今日已 俗不可信了嗎?
      為何獨我 敢言卻困難重重?
      一心只想國君能 賢德兼備啊!

      望您以 三皇五帝為楷模
      盼您將 彭咸諫言作圭臬
      可是您卻什麼也不去努力
      那想威名遠播 就難呀!

      善良的品德 非別人贈予
      顯赫的名聲 不可捏造
      哪能無付出便有報酬?
      豈能不結果 就有收穫?

      諺語有道:如果讓君主怨恨
      日夜將無安寧
      即使我 多麼優秀出色
      再好的建議 他也不聽

      藝人歌詠:候鳥飛來南方
      群聚在漢北過冬
      不管這裡 風光多麼適宜
      它們都視為 他鄉異地

      既然我煢煢孑立,不願群黨結派
      又無能言善辯之人相助
      您我越來越疏遠
      想為自己申訴 已不太可能了

      我佇望北方,淚流滿面
      去江邊散步 而嘆息連連
      夏天應是晝長夜短
      為何我卻 度日如年?

      雖然國都郢城 遠在天際
      但我的夢魂 可一夕來回九次
      縱使道路曲折交錯
      南方明亮的星空 仍可辨別方向

      雖然原來的途徑已消失
      但是夢魂依舊營營役役
      奈何我的忠魂不息
      焉能與他人 一概而論!
      理智不彰,良媒難覓
      您可知曉 我現在的落魄窘態?

      續音:
      淙淙湍流,奔向江河湖泊
      我狂亂地往南行走,舒解煩惱
      岸邊磐石崴嵬聳立,像我堅定的志願
      多麼想越過它們,隨波漂去

      可我念念不忘,垂首徘徊,夜宿於北姑
      滿臉惆悵,思緒翻湧,如前面滾滾河水
      哀怨命運之神,為何不顯靈眷顧?
      我浪跡偏遠荒地,又無人傳達音訊

      邊走邊作詩著章
      姑且 用來自我療傷
      牽腸掛肚 滯積不暢
      縱有千言而 無人可訴說!

      昵稱

      網站

      熊猫时时彩 1222.com | 99151z.com | feicai0952.com | www.sha2255.com | www.223085.com | x67890.com | www.66930000.com | www.1299js.com | www.847377.com | 6175u.com | www.bscpjj.com | www.394577.com | bdg1100.com | www.89677y.com | 1665ll.com | www.dfs995.com | www.x999789.com | 77151.com | www.v0033.tv | www.5086f.com | 3522jj.cc | www.98msxfpt4.com | www.581237.com | 00224002.com | www.9895k.com | 3308b.com | www.00829j.com | www.41518y.com | 3389.live | www.303015.me | www.362588.com | 500000378.com | www.js89c.vip | aipin88.me | www.js6169.com | www.8582jj.com | 3656ss.com | www.mailebi.com | www.626747.com | s2649.com | www.52062h.com | 4694f.com | www.8422.com | www.669773.com | feicai0479.com | www.7249f.com | hjdc988.com | www.056005.com | www.383897.com | 83086s.com | www.16065d.com | 3473j.com | www.tc8805.com | 2306.com | www.777444b.com | www.ok95.com | 6118v.com | www.qiji333.com | 66300.org | www.3846n.com | 667766o.com | www.3643v.com | www.cai001.vip | 88993w.com | www.578371.com | bet577e.com | www.435776.com | 5478xl.com | www.ylzz770.com |